[CLAM] Oscillator

Lucas Vallejos lucas.vallejos at upf.edu
Mon Jul 21 11:04:21 PDT 2003


Hola,
tinc un problema al definir un objecte de la classe FFT_rfftw. El que 
tinc, resumit, és:

...
#include "WindowGenerator.hxx"
#include "FFT_rfftw.hxx"

#include "DataTypes.hxx"
#include "Oscillator.hxx"
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
using std::cerr;

using namespace CLAM;

//comencen les definicions de funcions, i en una d'elles tinc:

    FFTConfig fftcfg;
    fftcfg.SetAudioSize(1024);

    FFT_rfftw mifft(fftcfg);


i al compilar obtinc:

/home/lucas/clam/CLAM/obj//home/lucas/clam/CLAM/examples/theBand/ex2.o: 
In function `CLAM::OscillatorConfig::HasSamplingRate(void) const':
/home/lucas/clam/CLAM/src/Processing/Generators/Oscillator.hxx(.text+0x5e3): 
undefined reference to `CLAM::FFT_rfftw::FFT_rfftw(CLAM::FFTConfig const &)'
/home/lucas/clam/CLAM/src/Processing/Generators/Oscillator.hxx(.text+0xa22): 
undefined reference to `CLAM::FFT_rfftw::~FFT_rfftw(void)'
/home/lucas/clam/CLAM/src/Processing/Generators/Oscillator.hxx(.text+0xdfd): 
undefined reference to `CLAM::FFT_rfftw::~FFT_rfftw(void)'
/home/lucas/clam/CLAM/src/Processing/Generators/Oscillator.hxx(.CLAM::FFTConfig::gnu.linkonce.t.(void)+0x2f): 
undefined reference to `CLAM::FFTConfig::DefaultInit(void)'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [ex2] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/lucas/clam/CLAM/examples/theBand'
make: *** [ex2] Error 2

Tinc el mateix error quan intento definir una finestra de la classe 
WindowGenerator. No sé què hi té a veure la classe Oscillator...
Algú hem pot dir alguna cosa?
Gràcies
Lucas

More information about the clam-users mailing list